આઈ.ટી.આઈ ભિલોડા સંસ્થાના આચાર્યશ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયેલ રોજગાર ભરતી મેળામાં 22 જેટલા ઉમેદવારો પ્રાથમિક પસંદગી પામેલ છે.

GOVERNMENT INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTE,BHILODA
An ISO 9001:2008 Certified Institute

Labour, Skill Development and Employment Department
Directorate of Employment & Training, Gandhinagar, Gujarat
Opp. A.P.M.C Market Yard, Bhiloda– 383245, Dist. Aravalli, Gujarat

Page Title

આઈ.ટી.આઈ ભિલોડા સંસ્થાના આચાર્યશ્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને તા.૨૧.૧૦.૨૦૨૨ ના રોજ યોજાયેલ રોજગાર ભરતી મેળામાં 22 જેટલા ઉમેદવારો પ્રાથમિક પસંદગી પામેલ છે.

Click to View Event More Photos

Back